Позив за подношење понуде - радови, замена фасадне столарије

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

Радови – замена фасадне столарије

Кратак опис радова:

Демонтажа старе столарије, демонтажа лимених подпрозорских клупица са спољне стране, демонтажа постојећих подпрозорских клупица са унутрашње стране, хоризонтални и вертикални транспорт у објекту, утовар у возило и одвоз на депонију. Набавка и монтажа нове ПВЦ столарије од петокоморног профила беле боје, набавка и монтажа ПВЦ солбанка са унутрашње стране, набавка и
уградња спољног солбанка од поцинкованог лима, крпљење унутрашњих и спољњих шпалетни, глетовање и фарбање истих у боју као постојећи зидови.

Цео документ у PDF-у...

Конкурсна документација - замена столарије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА.

Замена столарије на објекту Техничка школа Лозница.

Јавна набавка мале вредности, редни бр. јавне набавке 04/2016.

Врста поступка: јавна набавка мале вредности - резервисана јавна набавка

Цeo документ у PDF-у...

 

Обавештење о закљученом уговору - услуга организовања екскурзије

Документ у WORD-у...

Број: 01-491

01.08.2016.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

            На основу члана 55.Став 1. Тачка 8) ичл. 116 став 1, Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА

Трг Јована Цвијића бр.3

објављује:

Опширније...

Одлука - извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета

Документ у WORD-у...

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 26.07.2016.године,на предлог Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 26.07.2016. године донео:

О Д Л У К А

о додели уговора

                        У јавној набавцимале вредностиИзвођење радова на реконструкцији ученичких тоалета,бира се као најповољнија понуда понуђача

Опширније...

Конкурсна документација - реконструкција ученичких тоалета.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     Јавна набавка бр. ЈН2/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА    Јавна набавква мале вредности

 

«РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЧЕНИЧКИХ ТОАЛЕТА»

Ознака из опоштег речника набавке: 45454000-радови на реконструкцији

 

Крајњи рок за пријем понуда: дана: 25.07.2016. године, до 13.00 часова

Јавно отварање понуда: дана: 25.07.2016. године у 14,00часова

 

Цео документ (WORD)...

Пoзив за подношење понуда – реконструкцији ученичких тоалета.

Документ у word-у...

На основу члана 39.,53.,60. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), припремљен је дана 13.07.2016. године

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета: ЈНМВ 2/2016

Опширније...

Конкурсна документација - екскурзија

Документ у PDF-у...

Документ у Word-у...

        Техничка школа

        Лозница

        Трг Јована Цвијића бр.3

        Тел. 015/884-824;015/878-570

        Датум: 06.07.2016. год.

        Број: ЈНМВ 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУБР. 3/2016:

НАБАВКА УСЛУГА

ИЗВОЂЕЊA ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину.

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЛОЗНИЦЕ

Јул 2016. године

Опширније...

Позив за подношење понуде - екскурзија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Документ у PDF-у...

Назив наручиоца:                                 Техничка школа Лозница

Адреса наручиоца:                               Трг Јована Цвијића бр.3 15300 лозница

Интернет страница наручиоца:            www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца:                                  установа

Врста поступка јавне набавке:            јавна набавка мале вредности

Врста предмета:                                   услуге

Услуге:                                                

Набавка услуга извођења екскурзије ученика четвртог разреда,63516000 – услуге организације путовања, број јавне набавке ЈНМВ 3/2016.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

Опширније...

Позив за подношење понуде - 6.11.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:                                  Техничка школа Лозница

Адреса наручиоца:                                 Трг Јована Цвијића бр.3 15300 лозница

Интернет страница наручиоца:           www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    установа

Врста поступка јавне набавке:             јавна набавка мале вредности

Врста предмета:                                       добра

Добра:                                                

Рачунарска опрема,30230000- рачунарска опрема, број јавне набавке ЈНМВ 2/2015.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:    

Опширније...

Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:                                  Техничка школа Лозница

Адреса наручиоца:                                 Трг Јована Цвијића бр.3 15300 лозница

Интернет страница наручиоца:           www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    установа

Врста поступка јавне набавке:             јавна набавка мале вредности

Врста предмета:                                       добра

Добра:                                                

Рачунарска опрема,30230000- рачунарска опрема, број јавне набавке ЈНМВ 1/2015.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:        

Опширније...

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 16 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme