Обавештење о закљученом уговору - услуга организовања екскурзије

Документ у WORD-у...

Број: 01-491

01.08.2016.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

            На основу члана 55.Став 1. Тачка 8) ичл. 116 став 1, Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА

Трг Јована Цвијића бр.3

објављује:

Опширније...

Одлука - извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета

Документ у WORD-у...

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 26.07.2016.године,на предлог Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 26.07.2016. године донео:

О Д Л У К А

о додели уговора

                        У јавној набавцимале вредностиИзвођење радова на реконструкцији ученичких тоалета,бира се као најповољнија понуда понуђача

Опширније...

Пoзив за подношење понуда – реконструкцији ученичких тоалета.

Документ у word-у...

На основу члана 39.,53.,60. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), припремљен је дана 13.07.2016. године

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета: ЈНМВ 2/2016

Опширније...

Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:                                  Техничка школа Лозница

Адреса наручиоца:                                 Трг Јована Цвијића бр.3 15300 лозница

Интернет страница наручиоца:           www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    установа

Врста поступка јавне набавке:             јавна набавка мале вредности

Врста предмета:                                       добра

Добра:                                                

Рачунарска опрема,30230000- рачунарска опрема, број јавне набавке ЈНМВ 1/2015.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:        

Опширније...

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme