Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца:                                  Техничка школа Лозница

Адреса наручиоца:                                 Трг Јована Цвијића бр.3 15300 лозница

Интернет страница наручиоца:           www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    установа

Врста поступка јавне набавке:             јавна набавка мале вредности

Врста предмета:                                       добра

Добра:                                                

Рачунарска опрема,30230000- рачунарска опрема, број јавне набавке ЈНМВ 1/2015.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:        

                       

Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације

Са Портала јавних набавки и преузимањем непосредно у Техничкој школи, у канцеларији секретара школе сваког радног дана од 0800 до 1400до истека рока за подношење понуда.

                                     

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда се подноси у  затвореној коверти са назнаком “Понуда број 1/2015– Набавка рачунарске опреме- Не отварати” на адресу: Техничка школа Лозница, ул. Трг Јована Цвијића бр.3, 15300 Лозница или лично у просторијама Техничке школе- канцеларија секретара школе . На другој страни коверте, понуђач уписује своје податке и број телефона. Понуђач је у обавези да  овери печатом своје фирме другу страну коверте у којој је понуда.

Рок за подношење понуда је 07.10.2015.год. до 10.00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:           

Отварање понуда ће бити обављено07.10.2015.год. у Техничкој школи у 1100 часова. Отварање понуда је јавно за сва заинтересована лица.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда.

Активно учешће приликом отварања понуда имају право само овлашћени представници пристиглих благовремених понуда.

Рок за доношење одлуке:

10дана од дана отварања понуда  о чему ће понудјачи бити писмено обавештени.

Лице за контакт:

Секретар школе, тел:015/884-824   

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕУЗИМАЊЕ (исправљена)

 

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 12 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme