Конкурсна документација - екскурзија

Документ у PDF-у...

Документ у Word-у...

        Техничка школа

        Лозница

        Трг Јована Цвијића бр.3

        Тел. 015/884-824;015/878-570

        Датум: 06.07.2016. год.

        Број: ЈНМВ 3

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУБР. 3/2016:

НАБАВКА УСЛУГА

ИЗВОЂЕЊA ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину.

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЛОЗНИЦЕ

Јул 2016. године

На основу чл. 39. 55. 57.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон),Одлуке о покретању поступка јaвне набавке мале вредности број 03/2016 -деловодни броj Одлуке 01-440/1 од 26.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-441/1од 26.06.2016.год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 3/2016:

НАБАВКА УСЛУГА ИЗВОЂЕЊE ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.годину.

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

5

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 11
VI Образац понуде 20
VII Образац листе опреме понуђача из области набавке 23
VIII Образац референтне листе   22
IX Модел уговора 26
X Образац трошкова припреме понуде 30
XI Образац изјаве о независној понуди 31
  ПРИЛОГ 32


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац је Техничка школа , Трг Јована Цвијића 3, 15300 Лозница. Интернет страница Наручиоца је www.tehnickalo.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.3/2016 -је набавка услуга извођења екскурзије ученика

4. разреда за школску 2016/2017.годину.

Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт Гордана Симић, секретар школе

Е - mail адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , број факса 015 878-570, број тел. 015884-824.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.3/2016 -је набавка услуга извођења екскурзије ученика

4. разреда Техничке школе за школску 2016/2017.годину.

Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања.


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Програм предметне јавне набавке обухвата следеће-дестинација и садржај:

Путни правaц: Лозница – Београд- Ниш- Скопље-Ђевђелија-Паралија-Солун–Лозница.

(пет дана- четри полупансионау апартманима или хотелу ***)

 1. ДАН: Полазак са паркинга железничке станице у 6:00 часова путем преко Шапца.

Дневна вожња кроз Србију и Македонију, са краћим успутним задржавањем уз обављање царинских формалности. Прелазак границе код Прешева и Богородице (око 15,00 сати); гранични прелаз Евзони на Грчкој граници око 19,00 сати. Долазак у летовалиште Паралију до 22,00 сата, смештај у хотел/вила. Вечера и ноћење.

 1. 2.ДАН: Доручак у 8,00. Упознавање летовалишта Паралија која је смештена на обали мора у близини града Катерини. Посета црквице која је смештена у центру Паралије, лагана шетња до Olympic Beacha. Вечера, дискотека, ноћење.
 1. 3.ДАН: Доручак у7:00. Одлазак на Метеоре - осмо светско чудо. Разгледање и упознавање са манастирским комплексом: Метамонфосис – преображење (Велика метеора), задужбина Јована Уроша Палеолога Немањића, последњег Српског цара - Душанов синовац. Панорамско разгледање манастира Св. Никола, Св. Тројица, Св. Стефан, Варлам – чудесно здање на врху вертикалне стене и Каламбаке. повратак у Паралију до 18,00 сати. Вечера, дискотека и ноћење.
 1. 4.ДАН: Доручак око 7, Одлазак на целодневни излет у Солун. Разгледање града: Лука, Бела кула, Галеријусов Славолук, Ротонда, Аристотелов трг, црква св. Апостола, Св. Софије, Св. Димитрија - заштитника града и споменик Александра Македонског. Након разгледања града одлазак на Српско војничко гробље Зејтинлик, где се налази споменик подигнут српским ратницима на Солунском фронту 1916-1918. Повратак у Паралију. Вечера, посета дискотеци, ноћење.
 1. 5.ДАН: Доручак око 7,00 сати, напуштање виле/апартмана до 9,00 сати. Полазак за Србију. Повратак кроз Северну Грчку долином Вардара и Јужне Мораве са паузама у мотелима поред пута ради одмора и окрепљења. Долазак у Лозницу до 22,00 сата.

III. Аранжман обухвата

 • Превоз модерним туристичким аутобусом који испуњава услове за безбедан превоз деце;
 • услуге пратиоца групе, услуге стручних водича на локалитетима према програму путовања;
 • четири полупансиона у Паралији вила-апарпмани;
 • улазнице за посете наведеним објектима и улазнице за дискотеку;
 • међународно осигурање ученика и професора;
 • све друмарине и таксе везане за аутобус у земљи и иностранству;
 • трошкови организације путовања;
 • један гратис на 20 плативих ученика;
 • гратис за 4 одељењске старешине;
 • гратис за стручног вођу путовања;
 • услуге лекара-пратиоца.

Планирани број ученика: 72-90 ученика.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
 1. 1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона). Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма на основу члана 51. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр.36/2009);
 5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).
 1. 1.2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
 1. 1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунитидодатне услове за учешће у поступку јавне набавке, утврђене на основу чл. 76. Закона, и то:

 1. 1)Да у моменту подношења понуде поседује најмање два регистрована аутобуса   (у својини, по основу закупа, уговора о пословно-техничкој сарадњи или други доказ-одговарајућа потврда), да располаже прецизним подацима о превознику којег ангажује са врстом превозног средства који користи (аутобус високе туристичке класе-клима, аудио-видео опрема); пожељно је да аутобуси буду што млађи због тога што овај податак улази у квалитет услуге;
 2. Да има обезбеђене кадровске капацитете потребне за реализацију екскурзија која ће се одржати у септембру2016. године,
 3. Да достави Опште услове путовања дефинисане Законом о Туризму;
 4. Да у моменту подношења понуде има доказе о искуству у реализацији услуга - екскурзије ученика у иностранствуреферентна листа.
 5. Да понуђач поседује полису осигурања од инсолвентности;
 6. 6)Да у последње три обрачунске године (2013, 2014, 2015.) није исказао нето губитак у пословању.

 

 1. ОБАВЕЗНИХУСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. 1)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (попунити 3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона)
 2. 2)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица:Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта)(попунити 3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације(попунити 3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. 4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регостратор туризма на основу чл.51.Закона о туризму(„Сл.гласник РС“ бр.36/2009) или потврду исте агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.
 2. 5)Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

1.2.Дoказивање испуњености додатних услова

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. 1)Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за аутобусе (електронски очитана саобраћајна дозвола), фотокопија Уговора о пословно-техничкој сарадњи или Потврде о сарадњи између превозника и туристичке агенције о обезбеђивању висококомфорних аутобуса, или доказ о својини, или Уговор о закупу горе наведених аутобуса (за минимум два аутобуса). Ову потребну документацију доставити као прилог уз образац -листа опреме понуђача из области набавке где се приказује старост сваког појединачног аутобуса који ће бити ангажован у реализацији екскурзије ОБРАЗАЦ VII
 1. Оригинална Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњавању додатних услова који се односе на кадровски капацитет за реализацију екскурзија;
 1. Оригинал Програм путовања у писаној форми у складу са Законом о туризму са садржајем датим у Конкурсној документацији.
 1. Потписане и оверене Опште услове путовања у складу са Законом о туризму.
 1. Број реализованих путовања и то најмање три екскурзије ученика у иностранство за претходне три школске године(2013/2014, 2014/2015. и 2015/2016.) - Попуњена референтна листа ОБРАЗАЦ VII
 1. Понуђач доставља копију Полисе осигурања од инсолвентности ;
 1. Да понуђач није исказао нето губитак у пословању у последње 3 (три) обрачунске године (2013, 2014, 2015.год.) се доказује Билансом стања и Билансом успеха за претходне 3 (три) обрачунске године или Извештајем о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре који садржи сажет бииланс стања и успеха за последње 3 (три) наведене обрачунске године (2013, 2014, 2015.год.).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуIVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Понуђач ........................................................................................................................ [навести назив понуђача]у поступку јавне набавке услуга 3/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
  1. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
  2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                                                         М.П.     ___________________                                                      

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

И З Ј А В У

Подизвођача ................................................................................................................у поступку јавне набавке услуга број 3/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                      

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.


V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Техничка школа, Трг Јована Цвијић 3, 15300 Лозница са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкуЈН бр. 3/2016 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. разреда за школску 2016/2017.годину- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8дана од дана објављивања позива за подношење понуда, односно до 18.07.2016. до 10,00 часова. Отварање понуде 18.07.2016.године у 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане и печатом оверене обрасце из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да достави:

 1. Доказ о испуњености општих и посебних услова прописаних конкурсном докумензтацијом, и то попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности“.
 1. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. у виду неоверене копије решењем о издавању лиценце за обављање послова туристичке агенције, које издаје Регистратор туризма (члан 51. став 2. Закона о туризму „Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон и 93/2012).
 1. Доказ о испуњености додатног услова у погледу техничког капацитета у виду неовернихкопија саобраћајних дозвола, а уколико не поседује сопствене аутобусе потребно је доставити копију уговора са превозником који ће бити ангажован за пружање услуге превоз и копије саобраћајних дозвола.
 2. агенција је дужна да пре отпочињања путовања поднесе записнике о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старије од 5 дана и тахографске улошке за претходна два дана за возаче који су ангажовани за превоз деце.
 3. Попуњен, потписан и печатом оверен образац број VI „Понуда“
 4. Попуњен, потписан и печатом оверен обрзац број VII “Опрема понуђача за предметну јавну набавку”
 5. Попуњен, потписан и печатом оверен обрзац број VIII “Референтна листа”
 6. Попуњен, потписан и печатом оверен образац IX„Модел уговора“
 7. Попуњен, потписан и печатом оверен образац XI„Изјава о независној понуди“

Уколико је понуђач приликом састављања понуде имао трошкове, доставиће попуњен, потписан и печатом оверен образац број X „Трошкови припреме понуде“.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свака употреба коректора за исправљање грешака (бељење) или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилацможе пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у року од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Техничка школа Лозница, Трг Јована Цвијића 3, 15300Лозница са назнаком:

Измена понуде за јавну набавкуЈН бр.3/2016 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. разреда за школску 2016/2017.годину.- НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понудеза јавну набавкуЈН бр.3/2016 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. разреда за школску 2016/2017.годину.- НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понудеза јавну набавкуЈН бр.3/2016 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. разреда за школску 2016/2017.годину.- НЕ ОТВАРАТИ” или

Измена и допуна понуде за јавну набавкуЈН бр.3/2016 - УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 4. разреда за школску 2016/2017.годину.- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу Vконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача након пружене услуге.

Сва путовања биће плаћена у целости у року од 45 дана, од дана издавања фактуре са тачним бројем плативих ученика који су учествовали у путовањима.

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Период реализације: Од 10. до 20. септембра 2016.године.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, по ученику и за укупан планирани број ученика, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, и то:све трошкове превоза, услуге туристичког водича; све улазнице за обилазак знаменитости наведених у конкурсној документацији („аранжман обухвата“).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

_____________________________________________________________

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику Техничка школа,Трг Јована Цвијића 3, 15300 Лозница, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. број факса 015/878-570број тел.015/884-824 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,ЈН бр.3/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђена цена“.

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда чија је референтна листа већа.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве из поглавља IVодељак 3.).

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: tehnicka@ptt.rs, факсом на број: 015- 884-824 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 18-059, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона.

18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће, у складу са чланом 109.став 1. Закона о јавним набавкама, донети одлуку обустави поступканаоснову извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови задоделу уговора.

Наручилац може, у складу са чланом 109.став 2. ЗЈН, да обустави поступак јавне набавкеиз објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретањапоступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих јепрестала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у токуисте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке и не закључиуговор ни са једним од Понуђача из разлогапредвиђених у Правилнику о измени Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете устручним и уметничким школама( Сл. гласник СРС - Просветни гласник", бр. 6/90 и "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 и 8/2010 – испр.) којим је у одељку Услови за извођење екскурзијепревиђено да се екскурзија организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.

        Родитељи ће дати писану сагласност за извођење екскурзије након избора најповољније понуде, када добију информацију о цени екскурзије.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.

VI OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку набавке бр.3/2016 -је набавка услуга извођења екскурзије ученика 4. разреда за школску 2016/2017.годину.

Ознака из општег речника 63516000 – услуге организације путовања.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

Адреса понуђача:

 

Матични број понуђача:

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

Електронска адреса понуђача (e-maиl):

 

Телефон:

 

Телефакс:

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 
 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.


 1. 1)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 
 

Адреса:

 
 

Матични број:

 
 

Порески идентификациони број:

 
 

Име особе за контакт:

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.


НАРУЧИЛАЦ: УКОЛИКО СЕ НЕ ОБЕЗБЕДИ 60% УЧЕНИКА ИСТОГ РАЗРЕДА,НАКОН ИЗВРШЕНОГ ИЗБОРА АГЕНЦИЈЕ И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНЕ САГЛАСНОСТИ РОДИТЕЉА, ЗА ТАЈ РАЗРЕД СЕ НЕЋЕ ИЗВЕСТИ ЕКСКУРЗИЈА,ТЕ НАРУЧИЛАЦ НЕМА НИКАКВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПОНУЂАЧУ А ВЕЗАНО ЗА ТАЈ РАЗРЕД.

Укупна цена без ПДВ-а

 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

Рок и начин плаћања

 

Рок важења понуде

 

Рок испоруке

 

Гарантни период

 

Гратиси

 

Плаћања:Плаћање се врши у динарима, уплатом на рачун изабраног понуђача

1. Период пружања услуге: Од 10. до 20. септембра 2016. године

2. Дестинација:Лознца– ____________________________________________– Лозница

3. Превоз: туристичким аутобуси, следећих техничких карактеристика (старост, клима, број седишта, аудио - визуелна опрема...); _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Рок важења понуде:______дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

5. За извршење набавке ангажујемо ___________________ ( словима уписати број подизвођача) подизвођача, који ће извршити _____% укупне вредности набавке.

6.Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Место:_____________                                                                         Потпис понуђача

                                                                                                М.П.   

Датум:_____________                                                                      

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ОПРЕМЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ОБЛАСТИ НАБАВКЕ

Навести опрему понуђача –(аутобусе), коју понуђач планира за извршење услуге-путовања ученика у школској 2016/2017.години.

Аутобус - тип

Власник/ број саобраћајне дозволе

Старост аутобуса Облик ангажовања  
         
         
         
         
         

У                               ,       /         /2016.године

ПОНУЂАЧ

МП                              __________

VIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

Предмет јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуге путовањаученика 4. разреда у школској 2016/2017. години наручиоца Teхничке школе Лозница.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Списак пружених услуга за период од претходне три школске године из области из које је јавна набавка, савредношћу реализованих услуга и бројем реализованих путовања у иностранство:

Ред. Бр. РЕФЕРЕНТНИНАРУЧИЛАЦ

Вредност реализоване

услуге

Број реализованих путовања
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      

УКУПНО

   

НАПОМЕНА: У случају више референци образац се може прошитити или фотокопирати.

ДАТУМ                                         МП                                       ПОНУЂАЧ

                                                                               ____________________     

IX МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА

О организовању екскурзије ученика

4. разреда за школску 2016/2017.годину.

Закључен између:

Наручиоца:Техничке школе, са седиштем у Лозници, улица Трг Јована Цвијића 3, ПИБ 101190557 , Матични број: 07120443, број рачуна 840-597660-96,телефон број 015 /884-824, факс015 /878-570,кога заступа Горан Горданић, директор (у даљем тексту: наручилац)

и

Пружалац услуга:_____________________са седиштем у _____________________, улица ________________________, ПИБ:________________ Матични број: __________________________Бројрачуна:______________________________, Телефон                                     Телефакс                                                      , кога заступа                                                                     (удаљем тексту: извршилац услуге).

Основ уговора:

ЈН Број

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извршиоца услуга као најповољнијег понуђача за пружање услуга извођења екскурзије ученика 4. разреда за школску 2016/2017.годину, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 3/2016 на основу позива за подношење понуда објављеном на Порталу управе за јавне набавке од ________ 2016.године.

Члан 2.

Предмет Уговора је пружање услуга извођења стручне екскурзије ученика _______________________разреда за школску 2016/2017.годину, и ближе је одређен усвојеном понудом извршиоца услуге број ______ од ________2016. године која је саставни део овог Уговора као и образац структуре цене датих услуга.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом.

Ради пружања услуга које су предмет овог уговора, извршилац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање из чл.1 овог уговора, сходно предложеном термину који је наведен у конкурсној документацији, а на основу коначног договора уговорних страна, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог уговора.

Вредност пружених услуга – цена

Члан 3.

Цена по ученику са ПДВ-ом износи __________ динара

Извршилац услуга је сагласан да се укупан износ цене екскурзије ученика четвртог разреда утврди након реализације екскурзија, фактуром којом ће извођач обрачунати број плативих ученика који су били на екскурзији.

Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Извршилац услуга се обавезује да обезбеди улазнице за локалитете који се посећују по програму путовања и које су укључене у цену аранжмана по условима назначеним у Програму и Понуди, као гратис превоз и друге садржаје за наставнике, вође пута и лекаре пратиоце по програму.

У цену морају да буду урачунати и трошкови реализације свих садржаја.

У случају неиспуњења неких од садржаја предвиђених Програмом путовања извршилац услуге се обавезује да за износ нереализованих садржај. Кориснику путовања умањи укупну цену.

Начин плаћања:Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору одједном а најкасније у року од 45 дана од дона достављања фактуре по пруженој услузи.

           Рок пружања услуга

Члан 5.

Извршилац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге за _______ ученика у термину од 10. до 20. септембра 2016. године.

Измена програма или делова програма путовања могу се вршити по образложеном захтеву Наручиоца. Наручилац је дужан да извршиоца услуга о разлозима измене из става 2. овог члана обавести најкасније 3 дана пре договореног дана реализације путовања.

Обавезе извршиоца услуга

Члан 6.

Извршилац услуге се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом,техничким прописима и овим уговором.

Извршилац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи следеће услуге:

- да организује екскурзију за ______ ученика по садржају и захтеву из понуде,

- превоз: аутобусима високе туристичке класе (клима, тв/видео) према програму путовања.

- да обезбеди __ гратиса за ученике, као и за наставнике-пратиоце који учествују на екскурзији

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди довољан кадровски и технички капацитет потребан за пружање уговором преузетих обавеза,

-да обезбеди довољан број пратиоца- водича

- да сноси трошкове осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије,

- да се стара о правима и интересима свих путника (ученика,одељенских старешина, стручних вођа пута и других) сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма,

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

Обавезе Наручиоца

Члан 7.

Наручилац је дужан да пружаоцу услуга достави списак ученика најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења,стручни вођа пута.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Овог Уговора.

Члан 8.

Извршилац услуга ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ _____, матични број _______.

Извршилац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за изведене услуге од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Раскид Уговора

Члан 9.

Уколико Извршилац услуга својом кривицом не изврши испуњење уговорне обавезе у уговореном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор због неиспуњења уговорне обавезе, на терет трошкова Извршиоца услуге.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 10.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о туризму и других прописа који регулишу ову врсту послова и Закона о облигационим односима.

Члан 11.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност стварно и месно надлежног Суда .

Члан 12.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у четири једнакапримерка, по два за сваку уговорну страну .

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА                                                                       НАРУЧИОЦА ЗА

                                                                                                                     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

_______________________                                                                 _________________                     

                                               

                                                                                                                                               

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                           (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

                                   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду упоступкујавне набавке.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(навести предмет јавне набавке, бр ............. ), поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 71 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme