Пoзив за подношење понуда – реконструкцији ученичких тоалета.

Документ у word-у...

На основу члана 39.,53.,60. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), припремљен је дана 13.07.2016. године

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета: ЈНМВ 2/2016

Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење понуда.

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.        

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈНМВ2/2016- Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета - (НЕ ОТВАРАТИ).“

  1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

 

Назив наручиоца : Техничка школа

Адреса: Трг Јована Цвијића 3. Лозница

ПИБ : 101190557

Матични број: 7120443

Врста наручиоца: корисник буџетских средстава

Контакт:Данијела Мирковић

Тел:015/879-258email : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке:Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – радови на реконструкцији

3. Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице

4. Врста поступка јавне набавке

       Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

       Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца.

       Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок и начин подношења понуда

       Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, ул.Карађорђева бр.2 , до25.07.2016. године, до 13,00 часова. Канцеларија бр. 108. Писарница.

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији,саназнаком :„Понуда –Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета број:2 /2016-НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.

         Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

6. Време и место отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се 25.07.2016. године у 14,00 часова, у радним просторијама Градске управе Лозница.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача, дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Критеријум за доделу уговора

         Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора

       Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 7 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на телефон 015/879-258 од 08,00 до 13,00 часова.

Лице за контакт: Данијела Мирковић. Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 155 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme