Одлука - извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета

Документ у WORD-у...

На основу члана 108.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда од 26.07.2016.године,на предлог Комисије за јавне набавке Наручилац је дана 26.07.2016. године донео:

О Д Л У К А

о додели уговора

                        У јавној набавцимале вредностиИзвођење радова на реконструкцији ученичких тоалета,бира се као најповољнија понуда понуђача

СЗР ''Ло-занати'' заведена на Писарници Градске управе Лозница под бројем 20117-1 од 25.07.2016. године са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

  1. 1.Назив наручиоца: Техничка школа Лозница
  2. 2.Адреса наручиоца: Лозница
  3. 3.Редни број јавне набавке: 1/201
  4. 4.Предмет ЈН је набавка радова и то: Извођење радова на реконструкцији ученичких тоалета.
  5. 5.Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности.
  6. 6.Подаци о ЈН из плана набавки: Јавна набавка предвиђена у плану набавке за 2016.годину.

6.     Процењена вредност ЈН је: 1.037.500,00 динара без ПДВ-а.                                        

7.      Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

Б. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА

1. Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Градске управе Града Лознице, Карађорђева број 2 , дана 25.07.2016. године са почетком у 14,00 часова.

Благовремено до 25.07.2016. године пристигле су две понуде.

Неблаговремених понуда није било.

2. Стручна оцена понуда:

Број под којим је понуда заведена Подносилац понуде Стручна оцена понуда
20117-1 СЗР ''Ло-занати'' Клупци Понуда понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава све захтеве наведене у конкурсној документацији
20120 ''Слога тренд'' Д.О.О. Лозница Понуда понуђача је прихватљива и одговарајућа јер испуњава све захтеве наведене у конкурсној документацији

Рангирање прихватљивих и одговарајућих понуда :

Р.бр. Број под којим је понуда заведена Подносилац понуде Цена без ПДВ-а:
1. 20117-1 СЗР ''Ло-занати'' Клупци 852.474,00
2. 201120 ''Слога тренд'' Д.О.О. Лозница 1.031.160,00

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, прихватљива и одговарајућа понуда је понуда понуђачаСЗР ''Ло-занати'' Клупци.

Предлог комисије за јавну набавку:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15 и 68/15), а у складу са стручном оценом понуда, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора о јавној набавци радоваИзвођење радова на реконструкцији ученичких тоалета, са понуђачем СЗР ''Ло-занати'' Клупци, Лозницачија је понуда оцењена као прихватљива и одговарајућа у поступку јавне набавке мале вредности.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује горе наведеним понуђачима.

Из свега горе изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Службеник за јавне набавке

Слађана Томићевић

ОБЈАВЉЕНО:                                                                 

                                                                                                Директор                                                                                                                                                                                                                                           

- Порталу ЈН                                                                   

- Интернет страница наручиоца                                 ____________________

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 5 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme