Обавештење о закљученом уговору - услуга организовања екскурзије

Документ у WORD-у...

Број: 01-491

01.08.2016.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

            На основу члана 55.Став 1. Тачка 8) ичл. 116 став 1, Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА

Трг Јована Цвијића бр.3

објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

У поступку јавне набавке мале вредности - услуга организовања екскурзије за ученике школе 3/2016.

Назив, адреса и интернет странице наручиоца:Техничка школа Лозница, Трг Јована Цвијића бр.3, www.tehnickalo.edu.rs

Врста наручиоца: просвета и наука

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона

Врста предмета: услуге– организација екскурзије

Ознака из општег речника набавке: 63516000услуге организације путовања

Уговорена вредност:

  • Цена: 16.334,64 без пдв-а, 19.600,00 динара са пдв-ом по ученику

Процењена вредност:1.250.000,00 без ПДВ-а

Критеријум за доселу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: У предметном поступку наручилацу су пристигле четири понуде.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

  • Највиша .18.334,00 дин. без ПДВ-а „Подриње тоурс“ Лозница
  • Најнижа 16334,64 дин. без ПДВ-а „Кондор тис“ Лозница

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:Дел. број: 01-476 од 18.07.2016.год.

Датум закључивања уговора: 01-490од 01.08.2016. год.

Основни подаци о добављачу:

Кондор-тис ДОО, са седиштем у ул. Гимназијска 1 Лозница, кога заступа Слободанка Тешић, матични број: 06079393, пиб:101191412, текући рачун:310-211409-75 код НЛБ банка.

Период важења уговора: До 20.12.2016

Посетиоци сајта

Ко је на мрежи: 39 гостију и нема пријављених чланова

Copyright 2011 Tehnička Škola Loznica. Sva prava zadržana. Sajt postavili David, Ivan i Stefan. Godina: 2010/2011.
Designed by IT Extreme